TÍNH NĂNG TIÊN DỰC

Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Tiên Dực:

  • Tiên dực tổng cộng có 7 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình tiên dực mới
  • Thuộc tính bồi dưỡng tiên dực: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo kích

Ngoại Hình Tiên Dực:

  • Nhận skin tiên dực từ quà, event vận hành
  • Thuộc tính skin tiên dực cộng thêm: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, kháng bạo
  • Bồi dưỡng skin tiên dực: Thôn phệ skin tiên dực dư có thể tăng cấp skin tiên dực, sau khi tăng cấp có thể nhận thuộc tính cộng thêm cao hơn

Kỹ Năng Bị Động:

  • Kỹ năng bị động tiên dực có 4 cái, khi số bậc tiên dực đạt bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 có thể mở khóa.
  • Tiêu hao Sách Kỹ Năng Tiên Dực để tăng cấp, mỗi kỹ năng có thể tăng 10 cấp
  • Kỹ năng bị động tiên dực có thể tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP

Tiên Dực Tư Chất Đan:

  • Nhận từ hoạt động nạp, sau khi dùng sẽ tăng nhiều thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP
  • Số lượng đan có thể ăn tăng theo số bậc tiên dực, số lượng đan tối đa có thể ăn là 130

Hình Ảnh Tiên Dực:

 

Cánh Lam Thiểm

 

Cách Tử Điện