TÍNH NĂNG THẦN THUẪN

Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Thần Thuẫn:

Thần thuẫn tổng cộng có 8 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình thần thuẫn mới

Thuộc tính bồi dưỡng thần thuẫn: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo kích

Kỹ Năng Bị Động:

Kỹ năng bị động thần thuẫn có 4 cái, khi số bậc thần thuẫn đạt bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 có thể mở khóa.

Tiêu hao Sách Kỹ Năng Thần Thuẫn để tăng cấp, mỗi kỹ năng có thể tăng 10 cấp

Kỹ năng bị động thần thuẫn có thể tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP

Thần Thuẫn Tư Chất Đan:

Nhận từ hoạt động nạp, sau khi dùng sẽ tăng nhiều thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP

Số lượng đan có thể ăn tăng theo số bậc thần thuẫn, số lượng đan tối đa có thể ăn là 150