TÍNH NĂNG THẦN BINH

Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Thần Binh:

  • Thần binh tổng cộng có 8 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình thần binh mới
  • Thuộc tính bồi dưỡng thần binh: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo kích

Kỹ Năng Bị Động:

  • Kỹ năng bị động thần binh có 4 cái, khi số bậc thần binh đạt bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 có thể mở khóa.
  • Tiêu hao Sách Kỹ Năng Thần Binh để tăng cấp, mỗi kỹ năng có thể tăng 10 cấp
  • Kỹ năng bị động thần binh có thể tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP

Thần Binh Tư Chất Đan:

  • Nhận từ hoạt động nạp, sau khi dùng sẽ tăng nhiều thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP
  • Số lượng đan có thể ăn tăng theo số bậc thần binh, số lượng đan tối đa có thể ăn là 150