TÍNH NĂNG PHÙ VĂN

Cập nhật : 13-03-2020
  • Thông qua Phù Văn Tầm Bảo, cách chơi khiêu chiến, Đổi Tích Điểm có thể nhận Phù Văn.
  • Phù Văn chia làm các phẩm chất Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ
  • Phù Văn chia làm 10 loại thuộc tính: Tấn công, phòng thủ, HP, tăng sát thương bạo, miễn giảm bạo, chính xác, né, bạo kích, kháng bạo, EXP cộng thêm
  • Người chơi tối đa có thể khảm 8 Phù Văn thuộc tính khác nhau
  • Tiêu hao EXP Phù Văn có thể tăng cấp Phù Văn, cấp cao nhất của Phù Văn là cấp 99
  • Phân giải Phù Văn dư có thể nhận EXP Phù Văn