TÍNH NĂNG PHÁP TRẬN

Cập nhật : 13-03-2020

Bồi Dưỡng Pháp Trận:

  • Pháp trận tổng cộng có 12 bậc, mỗi tăng 10 cấp có thể đột phá tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể mở k hóa ngoại hình pháp trận mới
  • Thuộc tính bồi dưỡng pháp trận: Tấn công, HP, phòng thủ, bạo kích, miễn giảm bạo kích

Kỹ Năng Bị Động:

  • Kỹ năng bị động pháp trận có 4 cái, khi số bậc pháp trận đạt bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 có thể mở khóa.
  • Tiêu hao Sách Kỹ Năng Pháp Trận để tăng cấp, mỗi kỹ năng có thể tăng 10 cấp
  • Kỹ năng bị động pháp trận có thể tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP

Pháp Trận Tư Chất Đan:

  • Nhận từ hoạt động nạp, sau khi dùng sẽ tăng nhiều thuộc tính cơ bản của nhân vật: Tấn công, phòng thủ, HP
  • Số lượng đan có thể ăn tăng theo số bậc pháp trận, số lượng đan tối đa có thể ăn là 230