THẦN CÔNG

Cập nhật : 13-03-2020
  • Thần Công có 5 loại, tương ứng 5 loại thuộc tính đặc biệt: Tăng EXP, tăng sát thương, tăng sát thương lên BOSS, giảm sát thương nhận, tăng sát thương PVP
  • Đạt điều kiện cần của Thần Công có thể kích hoạt thuộc tính đặc biệt.
  • Điều kiện thuộc tính cộng thêm EXP: Thu thập trang bị cơ bản
  • Điều kiện thuộc tính cộng thêm sát thương: Thu thập trang bị tăng bậc
  • Điều kiện thuộc tính tăng sát thương lên BOSS: Giết BOSS Thế Giới
  • Điều kiện giảm sát thương nhận: Thu thập thần trang
  • Điều kiện tăng sát thương PVP: Liên quan đến nạp và tiêu